تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت

تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت

تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 12 بهمن 1398

آمار فوق تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت در بازه سال های 1380 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار مجموع تراز عملياتی و خالص واگذاری دارايی های سرمايه‌ای (غيرمالي) می باشد. در واقع اين تراز، با لحاظ خالص واگذاری دارای های سرمايه ای (که حاصل تفاضل واگذاری دارايی های سرمايه ای از تملک دارايی های سرمايه ای می باشد) و معمولاً عددي مثبت است، بخشی از رقم منفی تراز عملياتی را جبران مي کند.
2) همچنین در مقاطع فصلی در برگیرنده حسب های تنخواه گردان مربوط به تملک دارايی های سرمايه ای می باشد.