تملک دارایی های سرمایه ای دولت

تملک دارایی های سرمایه ای دولت

تملک دارایی های سرمایه ای دولت

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 12 بهمن 1398

آمار فوق تملک دارایی های سرمایه ای دولت در بازه سال های 1380 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار در برگیرنده پرداخت های عمراني دولت می باشد.