میزان منابع ناشی از فروش اموال منقول و غیر منقول در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت

میزان منابع ناشی از فروش اموال منقول و غیر منقول در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت

منابع ناشی از فروش اموال منقول و غیر منقول

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 12 بهمن 1398

آمار فوق میزان منابع ناشی از فروش اموال منقول و غیر منقول در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت در بازه سال های 1380 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.