تراز عملیاتی دولت

تراز عملیاتی دولت

تراز عملیاتی دولت

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 12 بهمن 1398

آمار فوق تراز عملیاتی دولت در بازه سال های 1380 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) تراز عملياتی دولت، معياری از ثبات عمليات جاری دولت می باشد و از تفاضل پرداخت های هزينه ای از درآمد های دولت بدست می آيد. در واقع  اين تراز، ميزان پوشش هزينه های جاری دولت بوسیله درآمد های عمومی را نشان می دهد.
2) همچنین در مقاطع فصلی حساب های تنخواه گردان مربوط به پرداخت های هزينه ای از درآمد های دولت کسر می شود.