میزان سایر درآمدهای عمومی دولت

میزان سایر درآمدهای عمومی دولت

میزان سایر درآمدهای عمومی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 12 بهمن 1398

آمار فوق میزان سایر درآمدهای عمومی دولت در بازه سال های 1380 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار در برگیرنده درآمدهای حاصل از مالكيت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرايم و خسارات و درآمدهای متفرقه می باشد.