میزان درآمد دولت از محل مالیات بر واردات

میزان درآمد دولت از محل مالیات بر واردات

درآمد دولت از محل مالیات بر واردات

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 12 بهمن 1398

آمار فوق میزان درآمد دولت از محل مالیات بر واردات در بازه سال های 1380 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.