جمع کل درآمدهای عمومی دولت

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع کل درآمدهای عمومی دولت در بازه سال های 1380 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) بر طبق ساختار جديد، درآمد های دولت در برگیرنده درآمد های مالياتی و ساير درآمد ها می باشد.
2) همچنین در ساختار جديد بر خلاف ساختار قبلی، درآمد حاصل از فروش نفت بعنوان يک طبقه بندی مستقل و ذيل سرفصل واگذاری دارايی های سرمايه ای طبقه بندی شده است.