میزان سایر سپرده های غیردیداری به تفکیک نوع سپرده

میزان سایر سپرده های غیردیداری به تفکیک نوع سپرده

سایر سپرده های غیردیداری به تفکیک نوع سپرده

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق میزان سایر سپرده های غیردیداری به تفکیک نوع سپرده در بازه سال های 1361 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادی، وجوه اداره شده مصرف نشده، سپرده نقدی ضمانت نامه ها، پيش دريافت از مشتريان بابت تسهيلات اجاره به شرط تمليک، پيش دريافت از مشتريان بابت ساير تسهيلات، پس انداز کارکنان، صندوق بازنشستگی کارکنان، پس انداز، کارکنان دولت، سپرده خريد مسکن و سپرده صندوق پس انداز مسکن می باشد.