میزان سپرده سرمایه گذاری بلند مدت غیردیداری

میزان سپرده سرمایه گذاری بلند مدت غیردیداری

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت غیردیداری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق میزان سپرده سرمایه گذاری بلند مدت غیردیداری در بازه سال های 1363 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل سپرده های يکساله، دوساله، سه ساله، چهارساله و پنج ساله نزد بانک ها و موسسات اعتباري می باشد.
2) قابل ذكر است در زمان قبل از انقلاب اسلامی سپرده های مدت دار شامل سپرده های كوتاه مدت و يک ساله بود و پس از انقلاب اسلامی و اجرايی شدن قانون عمليات بانكی بدون ربا (مصوب 10/6/1362 )، از سال 1369 به جز سپرده های يک ساله، سپرده های دو ساله، سه ساله و پنج ساله و در سال 1379 سپرده های چهار ساله در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا ارائه شدند.
3) همچنین در زمان پس از انقلاب اسلامي سپرده پس انداز قرض الحسنه در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا از طرف بانک ها ارائه شد كه بدون سود بوده ولي بانک ها براي تشويق اين نوع سپرده گذاری جوايزی به قيد قرعه به صاحبان سپرده ها پرداخت می نمايند.