میزان سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت غیردیداری

میزان سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت غیردیداری

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت غیردیداری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق میزان سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت غیردیداری در بازه سال های 1363 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار در برگیرنده سپرده‌ های کوتاه مدت و کوتاه مدت ويژه نزد بانک ها و موسسات اعتباری می باشد.