جمع کل سپرده های غیردیداری به تفکیک نوع سپرده

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع کل سپرده های غیردیداری به تفکیک نوع سپرده در بازه سال های 1361 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل سپرده های کوتاه مدت، بلندمدت، قرض الحسنه پس‌انداز و ساير سپرده ها نزد بانک ها و موسسات اعتباري غيربانكي می باشد.
2) قابل ذكر است در زمان قبل از انقلاب اسلامی سپرده های مدت دار شامل سپرده های كوتاه مدت و يک ساله بود و پس از انقلاب اسلامی و اجرايی شدن قانون عمليات بانكی بدون ربا (مصوب 10/6/1362 )، از سال 1369 به جز سپرده های يک ساله، سپرده های دو ساله، سه ساله و پنج ساله و در سال 1379 سپرده های چهار ساله در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا ارائه شدند.
3) همچنین در زمان پس از انقلاب اسلامي سپرده پس انداز قرض الحسنه در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا از طرف بانک ها ارائه شد كه بدون سود بوده ولي بانک ها براي تشويق اين نوع سپرده گذاری جوايزی به قيد قرعه به صاحبان سپرده ها پرداخت می نمايند.