میزان کل شبه پول در کشور

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق میزان کل شبه پول در کشور در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل سپرده های غيرديداری بخش غيردولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غيربانكی می باشد.