میزان سپرده های دیداری نزد بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی

میزان سپرده های دیداری نزد بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی

سپرده های دیداری نزد بانک های غیردولتی و موسسات

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق میزان سپرده های دیداری نزد بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در بازه سال های 1378 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار در برگیرنده حساب های جاری اشخاص، بستانکاران موقت، خالص چک های صادره توسط بانک ها، حواله‌ های عهده ما و مانده های مطالبه نشده نزد بانک های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی می باشد.