میزان سپرده های دیداری نزد بانک های تخصصی

میزان سپرده های دیداری نزد بانک های تخصصی

سپرده های دیداری نزد بانک های تخصصی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق میزان سپرده های دیداری نزد بانک های تخصصی در بازه سال های 1376 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار در برگیرنده حساب های جاری اشخاص، بستانکاران موقت، خالص چک های صادره توسط بانک ها، حواله های عهده ما و مانده های مطالبه نشده نزد بانك های تخصصی می باشد.