جمع کل سپرده های دیداری

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع کل سپرده های دیداری در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار در برگیرنده حساب های جاری اشخاص، بستانکاران موقت، خالص چک هاي صادره توسط بانک ها، حواله هاي عهده ما و مانده هاي مطالبه نشده نزد بانک ها و موسسات اعتباری غيربانكی می باشد.