میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص

میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص

اسکناس و مسکوک در دست اشخاص

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار حاصل تفاضل اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری غير بانكی از کل اسکناس و مسکوک منتشر شده توسط بانک مرکزی می باشد.