میزان کل پول نقد در کشور

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق میزان کل پول نقد در کشور در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار در برگیرنده اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های ديداری بخش غير دولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غير بانكی می باشد.