جمع کل نقدینگی بر حسب اجزای تشکیل دهنده آن

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع کل نقدینگی (پول و شبه پول) بر حسب اجزای تشکیل دهنده آن در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.