خالص سایر اقلام نقدینگی برحسب عوامل موثر بر عرضه آن

خالص سایر اقلام نقدینگی برحسب عوامل موثر بر عرضه آن

سایر نقدینگی برحسب عوامل موثر بر عرضه آن

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 1 بهمن 1398

آمار فوق خالص سایر اقلام نقدینگی برحسب عوامل موثر بر عرضه آن در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار حاصل تفاضل اقلام (ساير بدهي ها، حساب سرمايه، وديعه ثبت سفارش كالاهای بخش غيردولتی و پيش پرداخت اعتبارات اسنادی بخش دولتی) از ساير دارايی ها در ترازنامه سيستم بانکی می باشد.

گزارشات آماری مرتبط