میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی

میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی

بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 1 بهمن 1398

آمار فوق میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار بدهی بخش غيردولتی به بانک ها و موسسات اعتباري غيربانكی را بدون سود و درآمد سال های آتی نشان می دهد.

گزارشات آماری مرتبط