میزان کل سپرده های شرکت ها و موسسات دولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق میزان کل سپرده های شرکت ها و موسسات دولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در بازه سال های 1352 تا 1360 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.