میزان سپرده دولت نزد بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی

میزان سپرده دولت نزد بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی

سپرده دولت نزد بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق میزان سپرده دولت نزد بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در بازه سال های 1387 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار در برگیرنده سپرده های نقدی ضمانت ها، صندوق بازنشستگی نيروهای مسلح، پيش دريافت از مشتريان بابت تسهيلات (اجاره به شرط تمليک و ساير تسهيلات) و پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غير بانکی می باشد.