میزان سپرده دولت نزد بانک های تجاری

میزان سپرده دولت نزد بانک های تجاری

سپرده دولت نزد بانک های تجاری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق میزان سپرده دولت نزد بانک های تجاری در بازه سال های 1376 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار در برگیرنده سپرده های نقدی ضمانت ها، صندوق بازنشستگی نيروهای مسلح، پيش دريافت از مشتريان بابت تسهيلات (اجاره به شرط تمليک و ساير تسهيلات) و پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غير بانکی می باشد.