جمع کل سپرده های دولت نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع کل سپرده های دولت نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار در برگیرنده سپرده های نقدی ضمانت ها، صندوق بازنشستگی نيروهای مسلح، پيش دريافت از مشتريان بابت تسهيلات (اجاره به شرط تمليک و ساير تسهيلات) و پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غير بانکی می باشد.