جمع کل سپرده های بخش دولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع کل سپرده های بخش دولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار مجموع سپرده های دولت، شرکت ها و موسسات دولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکی می باشد.