میزان سپرده های شرکت ها و موسسات دولتی نزد بانک مرکزی

میزان سپرده های شرکت ها و موسسات دولتی نزد بانک مرکزی

سپرده های شرکت ها و موسسات دولتی نزد بانک مرکزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق میزان سپرده های شرکت ها و موسسات دولتی نزد بانک مرکزی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.