جمع کل سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع کل سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار مجموع سپرده ‌های دولت، شرکت ها و موسسات دولتی نزد بانک مرکزی می باشد.