جمع کل بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع کل بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار دربرگیرنده تسهيلات اعطايی (شامل تبصره‌ای و غيرتبصره‌ای)، مطالبات سررسيد گذشته و معوق، بدهي مشتريان بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی داخلی، بدهکاران بابت ضمانت نامه‌های پرداخت شده و بدهي مشتريان بابت مابه التفاوت نرخ ارز می باشد.
2) قابل ذکر است تسهيلات اعطايی، شامل سود و درآمد سال های آتی می شود.