میزان بدهی دولت به بانک های تجاری

میزان بدهی دولت به بانک های تجاری

بدهی دولت به بانک های تجاری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 1 بهمن 1398

آمار فوق میزان بدهی دولت به بانک های تجاری در بازه سال های 1376 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار دربرگیرنده مطالبات از دولت و اوراق مشارکت دولتی مي باشد.
2) به علت تفکيک نبودن اوراق مشارکت بخش دولتي و بانک مرکزي، اوراق مشارکت بانک مرکزي نيز در اين بخش طبقه‌ بندي شده است.
3) قابل ذکر است دولت در سال هاي قبل از انقلاب اسلامی جهت تامين مالی به انتشار اوراق قرضه مبادرت نمود که قسمتی از آن توسط بانک ها و قسمتی از آن توسط بانک مرکزی خريداري شد .اوراق قرضه ذکر شده در سال های پس از انقلاب اسلامی نيز در پورتفوی بانک ها موجود بود تا اين که در سال های 1379 و 1380 بانک مرکزی کليه اوراق قرضه نزد بانک ها را خريداري نمود.