جمع کل بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع کل بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار جمع بدهی دولت، شرکت ها و موسسات دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری را نشان می دهد.