میزان بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی

میزان بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی

بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 1 بهمن 1398

آمار فوق میزان بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار دربرگیرنده وام و اعتبار اعطايی به موسسات و شرکت های دولتی و همچنین وام و اعتبار اعطايی به موسسات و نهادهای عمومی غيردولتی می باشد.