میزان بدهی دولت به بانک مرکزی

میزان بدهی دولت به بانک مرکزی

بدهی دولت به بانک مرکزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 1 بهمن 1398

آمار فوق میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار دربرگیرنده اسناد تعهد دولت به وثيقه جواهرات ملي، اوراق و اسناد بهادار دولتی و وام و اعتبار اعطايی به دولت می باشد.