جمع کل بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع کل بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار جمع بدهی دولت، شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی را نشان می دهد.