خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی

خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی

خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 1 بهمن 1398

آمار فوق خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار حاصل تفاضل سپرده های بخش دولتی نزد سيستم بانکی از بدهی بخش دولتی به سيستم بانکی می باشد.

گزارشات آماری مرتبط