میزان بدهی های ارزی بانک ها

میزان بدهی های ارزی بانک ها

بدهی های ارزی بانک ها

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 1 بهمن 1398

آمار فوق میزان بدهی های ارزی بانک ها در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار دربرگیرنده سپرده ‌های ارزی و پيش دريافت اعتبارات اسنادی (ارزی)، بستانکاران موقت به ارز، بدهی به بانک های خارجی (ارزی)،  بدهی بانک بابت پذيرش اسناد و بروات ارزی مدت دار و تسهيلات دريافتی از شعب خارج از کشور بابت يوزانس های داخلی می باشد.