میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی

میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی

بدهی های ارزی بانک مرکزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 1 بهمن 1398

آمار فوق میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار دربرگیرنده وام های دريافتی از خارج و سپرده‌ های ارزی، ارزهای تهاتری و تخصيص حق برداشت مخصوص می باشد.