ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی

ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی

دارایی های خارجی بانک مرکزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 1 بهمن 1398

آمار فوق ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار دربرگیرنده طلا، طلا نزد صندوق بين المللي پول، ارز، ارزهای تهاتری، سهميه و سهام در موسسات بين المللی و حق برداشت مخصوص  می باشد.