جمع کل دارایی های خارجی سیستم بانکی

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع کل دارایی های خارجی سیستم بانکی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار مجموع دارايی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری غير بانکی و بانک مرکزی می باشد.