خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی

خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی

خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 1 بهمن 1398

آمار فوق خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار حاصل تفاضل بدهی های ارزي سيستم بانکی از دارايی های خارجی سيستم بانکی می باشد.