جمع کل نقدینگی برحسب عوامل موثر بر عرضه آن

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد:
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع کل نقدینگی برحسب عوامل موثر بر عرضه آن در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار کليه متغيرهای ترازنامه سيستم بانکی را نشان می دهد که تغيير هر يک از آنها بر نقدينگی اثر ‌گذار می گذارد.

گزارشات آماری مرتبط