میزان اسکناس و مسکوک نزد بانک و موسسات اعتباری غیربانکی

میزان اسکناس و مسکوک نزد بانک و موسسات اعتباری غیربانکی

اسکناس و مسکوک نزد بانک و موسسات اعتباری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 دی 1398

آمار فوق میزان اسکناس و مسکوک نزد بانک و موسسات اعتباری غیربانکی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.