میزان سپرده های دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی

میزان سپرده های دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی

سپرده های دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 دی 1398

آمار فوق میزان سپرده های دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1)این آمار شامل سپرده های ديداری و سپرده های ويژه و مدت دار ويژه بانک ها و موسسات اعتباری غير بانكی نزد بانک مرکزی می باشد.