میزان سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی

میزان سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی

سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 دی 1398

آمار فوق میزان سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل سپرده های قانونی و سپرده ‌های پيش پرداخت اعتبارات اسنادی و وديعه ثبت سفارش بانک ها و موسسات اعتباری غير بانكي نزد بانک مركزی می باشد.