خالص سایر موارد پایه پولی بر حسب منابع

خالص سایر موارد پایه پولی بر حسب منابع

سایر موارد پایه پولی بر حسب منابع

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 دی 1398

آمار فوق خالص سایر موارد پایه پولی بر حسب منابع در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل تفاضل ساير بدهي ها و حساب سرمايه از ساير دارايي هاي بانک مركزي می باشد.