میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی

میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی

بدهی بانک ها به بانک مرکزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 دی 1398

آمار فوق میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل وام و اعتبار اعطايي بانک مركزي به بانک ها و تنخواه گردان پرداخت وجوه دولتي نزد سيستم بانکي می باشد.