میزان سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی

میزان سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی

سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 دی 1398

آمار فوق میزان سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل سپرده های دولت، شرکت ها و موسسات دولتی و نهاد های عمومی غيردولتی نزد بانک مركزی می باشد.