میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 دی 1398

آمار فوق میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار نشان دهنده مطالبات بانک مرکزی از دولت و شرکت ها و موسسات دولتی می باشد که شامل وام و اعتبار اعطايی به دولت، شرکت ها و موسسات دولتی و نهاد های عمومی غيردولتی می باشد.