خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 دی 1398

آمار فوق خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار از حاصل تفاضل سپرده های بخش دولتی از بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بدست آمده است.