میزان بدهی های خارجی بانک مرکزی

میزان بدهی های خارجی بانک مرکزی

بدهی های خارجی بانک مرکزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 دی 1398

آمار فوق میزان بدهی های خارجی بانک مرکزی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل وام ها و اعتبارات دريافتی از خارج و سپرده‌های ارزی، ارزهای تهاتری و تخصيص حق برداشت مخصوص می باشد.