خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 دی 1398

آمار فوق خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار از حاصل تفاضل بدهی های خارجی از دارايي های خارجی بانک مرکزي بدست آمده است .